espa
espa

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Παραμένοντας πιστοί στην αποστολή μας, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την εδραίωση αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τους πελάτες μας, εφαρμόζουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατα ISO 9001:2015.

Συγκεκριμένα, η Electrovam τηρεί τις επτά ποιοτικές διαχειριστικές αρχές στις οποίες βασίζεται το ISO 9001:

 • Πελατοκεντρική διαχείριση
 • Συμμετοχή και δέσμευση της διοίκησης
 • Συμμετοχή των εργαζομένων
 • Τυποποιημένες διαδικασίες
 • Συνεχής Βελτίωση
 • Αποφάσεις βασισμένες σε στοιχεία και στατιστικά
 • Διαχείριση Σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας, αμεσότητας και αξιοπιστίας με το οποίο εξυπηρετούνται οι πελάτες της Electrovam, αποτελεί σταθερή αξία της εταιρείας και παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της.

ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στην προσπάθειά της η Electrovam να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατανοώντας την υποχρέωσή της να παραδώσει ένα μέλλον βιώσιμο στις επόμενες γενιές, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Τη σχετική πιστοποίηση έλαβε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

Η Electrovam εφαρμόζει:

 1. Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων
 2. Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας
 3. Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων
 4. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 5. Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς (σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο)
 6. Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας
 7. Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων

Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), η Electrovam συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην ευρύτερη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος.

ISO 45001:2018 Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα και αποτελεί υψίστη σημασία και προτεραιότητα για την Electrovam. Με το πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001:2018, η Electrovam εφαρμόζει:

 • Μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των εργασιακών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Μείωση του χαμένου χρόνου από εργασιακά ατυχήματα με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
 • Συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση επικινδυνότητας και διαχείριση κινδύνων.
 • Καλύτερες συνθήκες εργασίας και βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
 • Ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της πιθανότητας νομοθετικών παραβάσεων.
 • Απόλυτη συμβατότητα με άλλα πρότυπα ποιότητας.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της επιχείρησης σε θέματα Υ&Α.
 • Γρήγορη εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του νέου προτύπου, ο οργανισμός έχει την δυνατότητα να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στο προσωπικό του, καθώς και στους επισκέπτες του, με επίκεντρο την πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

ISO 50001:2018 – Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας

Ενεργούμε με τρόπο βιώσιμο συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική και κλιματική προστασία καθώς και στην εξοικονόμηση των πόρων.
Η εταιρείας μας έλαβε την πιστοποίηση ISO 50001 που εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και απαιτεί, πέραν των συστημικών προδιαγραφών, κυρίως τα παρακάτω:

 • Την καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής
 • Τον προσδιορισμό των ενεργειακών πλευρών / αναγκών και εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης
 • Τον προσδιορισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων αναφορικά με τις ενεργειακές του πλευρές του οργανισμού
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών και στόχων αναφορικά με την αποδοτική χρήση ενέργειας, η υλοποίηση των οποίων ολοκληρώνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας
 • Την καθιέρωση οργανωτικής δομής για μια αποτελεσματική εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001 για την Ενεργειακή Διαχείρισης αποτελεί σημαντικό διαχειριστικό εργαλείο, βασίζεται στην μεθοδολογία της αρχής του Deming «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Βελτιώνω» και η εφαρμογή του έχει ως στόχο την εγκατάσταση των απαιτούμενων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση.

Πιστοποίηση Qualicoat

Η Electrovam επιβραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου με την απονομή του Σήματος Ποιότητος «Qualicoat Seaside Class» που προσφέρει ύψιστη αντιδιαβρωτική προστασία στην βαμμένη επιφάνεια του αλουμινίου σε αστικά και παραθαλάσσια περιβάλλοντα.

Η παραγωγική διαδικασία της Electrovam που διέπεται από το εν λόγω Σήμα Ποιότητας σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας οργανικά επιχρίσματα σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία και αντοχή σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον και αντίξοες συνθήκες ενώ παράλληλα εγγυάται το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η Electrovam, στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και διασφάλισης κορυφαίας ποιότητας τηρεί με απόλυτη προσήλωση τα διεθνή πρότυπα και διαθέτει σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες μονάδες ηλεκτροστατικής βαφής που αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή τους.

Πιστοποίηση Qualideco για την Μονάδα Σουμπλιχρωμίας (απομίμηση ξύλου)

Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση που έγινε στην εταιρεία μας, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου απένειμε Νέα Άδεια του Πιστοποιητικού Qualideco για την μονάδα Σουμπλιχρωμίας (Απομίμηση Ξύλου).

Το QUALIDECO είναι μέρος της ετικέτας QUALICOAT για ειδικό φινίρισμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε επικαλυμμένο αλουμίνιο. Απονέμεται σε μονάδες διακόσμησης αλουμινίου και βεβαιώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALΙDECO.

Πιστοποίηση Qualisteelcoat για την Μονάδα Ηλεκτροστατικής Βαφής σε χάλυβα

Για πρώτη φορά πιστοποίηση Qualisteelcoat στην Ελλάδα.

Μετά από την επιτυχημένη επιθεώρηση που έγινε στις εγκαταστάσεις μας, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου απένειμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το αναγνωρισμένο διεθνώς σήμα ποιότητας Qualisteelcoat με αριθμό αδείας Ε-100 στην εταιρεία για τη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής χάλυβα, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία μας για προσήλωση στη συνεχή ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών.

Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι για την επίτευξη του μέγιστου ποιοτικού αποτελέσματος, η εταιρεία Electrovam δεν χρησιμοποιεί απλά πιστοποιημένες πρώτες ύλες αλλά πληροί επίσης και όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών σε μηχανολογικό εξοπλισμό και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.

Προκειμένου να διατηρεί το σήμα Qualisteelcoat, η Electrovam υποβάλλεται σε τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους (τουλάχιστον 1 επιθεώρηση ετησίως και οι αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές) για να δείξει ότι οι διαδικασίες μας και η εξυπηρέτηση πελατών πληρούν μια σειρά βασικών δεικτών απόδοσης. Αυτά περιλαμβάνουν συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές, δέσμευση για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαδικασιών μας και συνεχή εσωτερική παρακολούθηση των προτύπων ποιότητας καθώς και τακτικές ανεξάρτητες επιθεωρήσεις.

Το Σήμα Ποιότητος-Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ Ε-1000 καλύπτει τις κλάσεις Διάβρωσης:

 • μέχρι C4-Η για βαφή χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής και
 • μέχρι C5-H για βαφή εν θερμώ γαλβανισμένου χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής.
 • iso9001
 • iso14001
 • iso450012018
 • iso50001
 • qualicoat
 • qualideco
 • qualisteal

Follow us: facebook | instagram | linkedin | youtube

Electrovam © 2024. All Rights Reserved.